Genel Aydınlatma Metni


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

QBMED Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri
çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin
siz Hastalarımızı Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı,
Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.
1) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla
İşliyoruz?

Kişisel bilgileriniz QBMED Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından KVKK’nın 4.2.
maddesinde öngörülen;

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş
ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen
amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

A. Çevrimiçi Ziyaretçi

Web sitemizi kullanan çevirim içi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi
bilginiz)(ör.çerez kayıtları)
a) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
b) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
c) yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
d) internet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

B. Tedarikçi Çalışanımız

Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri,
a) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
b) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
c) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
d) tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
e) lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
f) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
g) iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

C. Tedarikçi Yetkilimiz

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik
bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri,
finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;

a) iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
b) mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
c) finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
d) sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
e) yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
f) fiziksel mekan güvenliğinin temini,
g) hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; fiziki yollarla veya bilgi sistemleri
ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), web sitemiz ve
ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan
yollarla toplanmaktadır.

3) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, QBMED Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından; yukarıda açıklanan
amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla;
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
(iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(v) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak
işlenmektedir.

4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve
ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli
makamlarla paylaşılabilecektir.

b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi
amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu
kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda,
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi,
kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş
faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin
gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerimize,
bilişim
şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, sigorta şirketlerine, bankalara
ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride
çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk
bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

d) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil
olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara
aktarılabilecektir.

e) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda,
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi,
kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla
yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu
ölçüde topluluk şirketlerine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine,
bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler,
ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet
aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

a) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda,
faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi,
kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu
kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde
topluluk şirketlerine, bilişim şirketine, tedarikçilere, kargo şirketlerine, bankalara ve
mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek
hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk
bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

5) Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

QBMED Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına
aktarmamaktayız.

6) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi
QBMED Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ‘ne ait “https://qbmed.com.tr/”adresinde yer alan “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması
adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere
iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: QBMED Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
Adres: Küçükbakkalköy Mah. Işıklar Cad. No:37/E Ataşehir/İSTANBUL
Mail: info@qbmed.com.tr